Quina ha estat la millor experiència de treball en equip que has viscut?

Què va fer que fos una bona experiència?

Probablement, algunes de les qüestions que et proposo a continuació en seran la resposta.

Anem a revisar-les!

Comencem per aclarir conceptes:

Un grup és un conjunt de persones reunides, que no estan connectades entre elles, més enllà de compartir una circumstància o un interès comú. Per exemple, un grup de persones que agafen el mateix vagó de metro o un grup de persones que van al teatre a veure un musical.

Un equip és un conjunt de persones que contribueixen amb el seu talent i reconeixen que es necessiten les unes a les altres per a aconseguir un objectiu comú.

Un equip d’alt rendiment és, doncs, un conjunt de persones que contribueixen amb el seu talent, reconeixen que es necessiten les unes a les altres per a aconseguir un objectiu comú, a través d’una relació efectiva (bona organització) i afectiva (amb un bon clima de treball).

Requisits per configurar un equip d’alt rendiment

  • Identitat pròpia que defineixi i doni consistència a l’equip per tal de poder identificar els valors individuals i els valors compartits.
  • Interacció entre les persones de l’equip mitjançant una comunicació efectiva i afectiva, és a dir, que els missatges arribin de forma adequada en contingut i en forma.
  • Sentit d’interdependència, complementarietat de rols on cada persona desenvolupi un rol que el complementi amb la resta de l’equip.
  • Sinergia per optimitzar els vincles relacionals que s’estableixen entre les persones de l’equip, en què les aptituds i les actituds es combinen per obtenir els millors resultats.